dinsdag, maart 21, 2023
   
Text Size
Login

HUISHOUDELIJK REGELEMENT VAN DE:

Katholieke vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken St-Christoffel, gevestigd te Moergestel.

Doel en middelen:

ARTIKEL 1.
De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur.
Het bestuur volgt bij de organisatie en de inrichting van de cursussen en de voortgezette opleiding, de voorschriften en richtlijnen van het centraal bureau van "Het Oranje Kruis".


ARTIKEL 2.
Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken en aanstellen van een docentarts en instructeurs voor de cursussen, en de voort­gezette opleidingen worden door het bestuur vastgesteld en uit de kas van de vereniging betaald.


ARTIKEL 3.
Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken van personen en/of het instellen van commissies en deze tijdelijk te belasten met bijzondere opdrachten.


ARTIKEL 4.
Het bestuur is belast met de aankoop van en het beheer over de les- en instructiematerialen, welke het eigendom zijn van de vereniging. Het bestuur draagt zorg voor de aankoop en de ver­strekking aan de cursisten van de verplichte leermiddelen. De verplichte leermiddelen dienen tenminste te bestaan uit de door het centraal bureau van "Het Oranje Kruis" voorgeschreven leermiddelen. Het bestuur is bevoegd andere, terzake dienende, leermiddelen voor te schrijven. De leermiddelen worden tegen betaling van de kosten- al dan niet begrepen in de totale cur­suskosten - eigendom van de cursist.


Leden:


ARTIKEL 5.
De vereniging onderscheidt de volgende categorieën leden:

a. gewone leden
b. buitengewone leden
c. ereleden
d. aspirant-leden (jeugdleden)
e. donateurs en begunstigers

a. Gewone leden
Gewone leden van de vereniging zijn zij, die zich daartoe bij het bestuur hebben aangemeld, als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en in het bezit zijn van een geldig Eenheids­diploma EHBO dan wel een opleiding volgen voor het Eenheidsdi­ploma EHBO en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

b. Buitengewone leden
Buitengewone leden zijn zij die het doel van de vereniging onderschrijven en de vereniging behulpzaam zijn bij het berei­ken van het doel, zoals gesteld in ARTIKEL 2. van de statuten en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

c. Ereleden
Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich bijzonder ver­dienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en door de al­gemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur als zodanig zijn benoemd.


ARTIKEL 6.
Gewone leden zijn verplicht, overeenkomstig de voorschriften van het centraal bureau "Het Oranje Kruis" tenminste het ver­eiste aantal oefenlessen bij te wonen.Zij dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het geldig houden van hun diploma. Het aanvragen van verlenging geschiedt door het bestuur.


ARTIKEL 7.
Door het lidmaatschap van de vereniging verplichten alle leden zich naar goed vermogen het doel van de vereniging na te streven en aan de middelen tot bevordering van dit doel mee te werken.


ARTIKEL 8.
De jeugdleden vormen een onderafdeling in de vereniging. Een van de bestuursleden dient als commissaris Jeugd EHBO de be­langen van de jeugdleden te behartigen. Dit houdt in het orga­niseren van Jeugd EHBO cursussen, oefenlessen en andere werk­zaamheden ten behoeve van de Jeugd EHBO.Het bestuur kan op voordracht van de commissaris Jeugd EHBO dan wel als bestuur leden van de vereniging benoemen, welke de belangen van de Jeugd EHBO mede gestalte geven, overeenkomstig de statuten en nader te noemen regelen en artikelen van het huishoudelijk reglement.Er zullen per jaar een nader te bepalen aantal oefenlessen worden gehouden, teneinde de kennis van EHBO volgens de getuigschriften A en/of B te continueren en zo mogelijk uit te breiden.
Ten aanzien van jeugdleden zijn de artikelen van het huishou­delijk reglement met uitzondering van artikel 13 t/m 16 van overeenkomstige toepassing.


ARTIKEL 9.
De kosten, verbonden aan het volgen van de opleiding voor het EHBO-diploma, worden voor de aanvang van de cursus door het bestuur vastgesteld. In dit bedrag kunnen de kosten voor con­tributie mede begrepen zijn.
De deelnemers aan de cursus zijn verplicht, de vastgestelde lesavonden bij te wonen. Indien een lid en/of cursist de wens te kennen heeft gegeven de opleiding voortijdig te beëindigen, is het desalniettemin verplicht de kosten van de opleiding, indien deze nog niet geheel mochten zijn voldaan, onmiddellijk te voldoen, tenzij het bestuur beslist, dat er geldige redenen zijn, ontheffing van deze verplichting te verlenen.


Bestuur:


ARTIKEL 10.
De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt zorg dat de ge­nomen besluiten worden uitgevoerd.Bij tijdelijke ontstentenis van de voorzitter treedt de vice-voorzitter op als plaatsvervanger.
Bij ontstentenis van beide, wijzen de overige bestuursleden een plaatsvervangende voorzitter aan.


ARTIKEL 11.
De secretaris voert de correspondentie en zorgt voor de notulering van de vergaderingen.
Hij is voorts belast met de ledenadministratie, het opstellen en indienen van het jaarverslag en het beheer van het archief.


ARTIKEL 12.
De penningmeester is belast met het innen van de contributies en het doen van betalingen. Hij voert het beheer over de geld­middelen en houdt boek van de inkomsten en uitgaven.
Hij voert correspondentie verband houdende met het financieel beheer. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor alle onder zijn beheer zijnde gelden van de vereniging, behalve voor de gelden welke zijn gestort bij de Girodienst en/of Bank.


ARTIKEL 13.
Indien een lid van het bestuur naar oordeel van het bestuur in ernstige mate handelt in strijd met de statuten, het huishou­delijk reglement en/of de belangen van de vereniging, is het bestuur bevoegd dit lid in zijn functie te schorsen.
Het besluit tot schorsing van een bestuurslid dient te worden genomen met tenminste twee derde van het aantal stemmen (het betrokken bestuurslid niet meegerekend). Het besluit wordt onmiddellijk per aangetekend schrijven aan het bestuurslid mede­gedeeld. Indien een lid van het bestuur is geschorst, is be­roep mogelijk op de algemene ledenvergadering.


Stemmen:


ARTIKEL 14.
Het verlenen van erefuncties kan bij acclamatie worden goed­gekeurd. Onder acclamatie wordt verstaan, dat de vergadering door handgeklap of anderszins duidelijk te kennen geeft, zulks ter beoordeling van de voorzitter, in te stemmen met het voor­stel dat aan de orde is.
Indien echter een of meerdere leden onmiddellijk na het consta­teren door de voorzitter, dat een voorstel bij acclamatie is aanvaard, de wens te kennen geven alsnog een stemming te doen houden, is het voorstel niet bij acclamatie aanvaard en wordt alsnog tot stemming overgegaan.


Hulpverlening en andere activiteiten:


ARTIKEL 15.
Ten behoeve van de vertegenwoordiging van de vereniging op rayon-district en landelijke bijeenkomsten en het deelnemen aan EHBO wedstrijden en demonstraties kunnen door het bestuur leden worden afgevaardigd. De daaraan verbonden reis- en ver­blijfkosten komen voor rekening van de vereniging.


ARTIKEL 16.
Verenigingen, instellingen kunnen een beroep doen op de EHBO-vereniging voor het verlenen van preventieve en/of actieve hulpverlening, alsmede het verzorgen van bijzondere bijeen­komsten, overeenkomstig het doel van de vereniging gesteld in ARTIKEL 2 van de statuten.Vrijwilligers die zich inzetten t.b.v. diverse evenementen zullen zich gedurende deze taak volledig onthouden van enige alcoholische dranken.
Voor de verleende diensten zal een bijdrage in de gemaakte worden gevraagd.


Algemene bepalingen:


ARTIKEL 17.
EHBO St-Christoffel sluit zich aan bij EHBO-Vereniging NOORD-BRABANT.


ARTIKEL 18.
Het verenigingsjaar (boekjaar) is gelijk aan het kalanderjaar.


ARTIKEL 23.
Wijzigen van dit reglement kan alleen geschieden in een alge­mene vergadering, indien de desbetreffende voorstellen in de oproepingsbrief zijn vermeld.
Een zodanige oproepingsbrief moet tenminste 3 weken voor deze vergadering aan de leden worden toegezonden.


ARTIKEL 24.
De leden van de kascontrole commissie worden benoemd voor de tijd van drie jaar. Elk jaar treedt één lid af volgens een op te maken rooster en is niet terstond herkiesbaar.


ARTIKEL 25.
In gevallen van geschil omtrent de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.


Ontbinding:


ARTIKEL 26.
Bij ontbinding van de vereniging wordt een eventueel batig saldo beschikbaar gesteld aan een als dan te bepalen Bond, Vereniging of Instelling, die hetzelfde doel nastreeft als in de statuten in artikel 2 wordt genoemd.


Dit Reglement is goedgekeurd op de Algemene ledenvergadering van 4 april 2002.

Copyright © 2008 -